privacypolicy

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng quý khách đến với Trang Web của MICHELIN Việt Nam (sau đây gọi là “Trang Web”). Các thuật ngữ “quý khách” và “của quý khách” được sử dụng trong nội dung này là đề cập đến những người truy cập Trang Web và các thuật ngữ “Michelin”, “về chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng tôi” là chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Michelin Việt Nam và các công ty liên kết.

1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật trước khi truy cập Trang Web. Khi quý khách bắt đầu sử dụng Trang Web này hoặc bất kỳ trang liên kết hoặc dịch vụ của Trang Web, quý khách được xem là đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

2. Nếu quý khách không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng đóng cửa sổ trình duyệt và không truy cập Trang Web.

3. Chúng tôi có toàn quyền bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Trang Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này có thể sẽ được điều chỉnh và cập nhật, vì vậy vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên. Bằng việc sử dụng Trang Web này sau khi các thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật đã được đăng tải hoặc quý khách đã được thông báo về các thay đổi đó bằng bất cứ hình thức nào khác, quý khách coi như đã đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, bất kể quý khách đã thực sự xem qua những thay đổi đó hay chưa.

4. Nếu quý khách không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, quý khách không nên sử dụng Trang Web và quý khách cần hủy tài khoản sử dụng hoặc thuê bao đã đăng ký với chúng tôi.

5. Trừ khi có quy định khác, quý khách được cấp quyền truy cập hạn chế, không độc quyền, không được chuyển giao, chỉ sử dụng và hiển thị Trang Web và tài liệu được cung cấp tại trang đó cho mục đích sử dụng cá nhân của quý khách, không sử dụng cho mục đích thương mại, với điều kiện quý khách phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật. Quý khách cũng hiểu rằng thông tin mà quý khách được chia sẻ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không phù hợp hoặc áp dụng cho những người khác.

6. Chúng tôi có toàn quyền và không cần hoặc có nghĩa vụ phải báo trước, có thể dừng, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phương diện nào của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với (i) hạn chế thời gian sử dụng Trang Web, (ii) hạn chế số lượng được phép sử dụng, (iii) hạn chế hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang Web và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào của người sử dụng, và (iv) hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ hình thức dịch vụ nào có sẵn trên Trang Web. Quý khách đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt hoặc hủy bỏ hoặc điều chỉnh liên quan đến việc quý khách truy cập và sử dụng Trang Web có thể có hiệu lực mà không cần thông báo trước.

7. Nếu quý khách không tuân theo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi chúng tôi có thể quy định khác tùy từng thời điểm, quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể ngay lập tức ngăn chặn việc quý khách truy cập vào Trang Web và/hoặc ngăn chặn các truy cập khác vào Trang Web của chúng tôi (hoặc một phần của Trang Web). Ngoài ra, quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào khác về việc chúng tôi chấm dứt hoặc hủy truy cập, hủy việc sử dụng Trang Web của quý khách do việc vi phạm Điều Kiện Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

8. Quý khách đồng ý rằng Trang Web sẽ chỉ được sử dụng một cách hợp lý và hợp pháp và cách thức giao tiếp sẽ không được mang tính chất tục tĩu, không đứng đắn hoặc gây phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Quý khách đồng ý không thực hiện trên Trang Web hoặc kết nối Trang Web với các website khác có khả năng cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh một trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào khác.

9. Các bài đăng trên các mục tương tác của Trang Web không có tính riêng tư. Tất cả các thông tin và tài liệu mà quý khách cung cấp sẽ do Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi điều chỉnh, quý khách có thể truy cập Chính Sách Bảo Mật này ở cuối mỗi trang trên Trang Web vào bất kỳ lúc nào.

10. Quý khách đồng ý bồi thường cho chúng tôi, các công ty liên kết, giám đốc, người lao động, đại lý và người đại diện của chúng tôi, và đảm bảo cho những người đó không bị tổn hại từ mọi khiếu nại và trách nhiệm (bao gồm chi phí pháp lý) có thể xảy ra từ các bài quý khách đăng tải, hoặc từ việc sử dụng các tài liệu mà quý khách có được từ Trang Web, hoặc từ việc quý khách đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc từ việc quý khách sử dụng Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

11. Quý khách xác nhận rằng quý khách tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang Web. Trang Web và bất kỳ sự tư vấn nào được cung cấp là "nguyên trạng", và Michelin và các công ty liên kết hoặc người lao động hoặc giám đốc công ty tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một bảo đảm nào, rõ ràng hoặc ẩn ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, quyền, khả năng kinh doanh, việc không vi phạm, tính thích hợp cho một mục đích cụ thể hoặc bất kỳ bảo đảm, điều kiện, bảo lãnh hoặc cam đoan nào khác, cho dù bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hình thức thư điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính chính xác hoặc sự toàn vẹn của bất kỳ tài liệu nào về dịch vụ.

Với sự cẩn trọng được cân nhắc, Michelin hoặc các công ty liên kết hoặc người lao động hoặc giám đốc công ty không cam đoan hoặc bảo đảm rằng việc truy cập vào Trang Web sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi hoặc không có sai sót hoặc không bị mất thông tin được truyền tải, hoặc không bị nhiễm vi-rút.

Michelin hoặc các công ty liên kết hoặc người lao động hoặc giám đốc công ty, hoặc bất kỳ bên cấp phép, được cấp phép, bên cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp không cam đoan hoặc đưa ra các cam đoan về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các sản phẩm, các đề nghị, nội dung hoặc tài liệu được cung cấp tại Trang Web này về tính chính xác, độ xác thực, độ tin cậy hoặc bất kỳ cam đoan nào khác. Thông tin được cung cấp tại Trang Web này chỉ là thông tin chung. Khuyến nghị sử dụng sản phẩm lốp xe có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí địa lý, điều kiện sử dụng, thời hạn sử dụng của phương tiện, thói quen lái xe cá nhân. Vui lòng tham vấn trực tiếp với người thực hiện giao dịch hoặc đại diện được ủy quyền của Michelin của quý khách trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Michelin hoặc các công ty liên kết hoặc người lao động hoặc giám đốc công ty sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ thiệt hại nào trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra, hoặc các thiệt hại khác được cho là từ hoặc phát sinh từ việc quý khách truy cập vào Trang Web, bao gồm cả việc cho rằng bị nhiễm vi-rút từ trang mạng, việc quý khách sử dụng hoặc tin cậy vào Trang Web hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trên Trang Web, bất kể hình thức khiếu nại hoặc tính chất của nguyên nhân khởi kiện.

Nếu bất kỳ phần nào trong giới hạn trách nhiệm này bị cho rằng không có hiệu lực, thì trách nhiệm sẽ được giới hạn trong phạm vi đầy đủ nhất mà pháp luật cho phép.

12. Trang Web chứa các tài liệu có bản quyền, tên thương mại, và các thông tin sở hữu trí tuệ khác, bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, đồ họa, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh và video. Michelin sở hữu mọi quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với toàn bộ nội dung được đưa lên Trang Web. Quý khách không được phép, và đồng ý rằng sẽ không được xuất bản, sao chép, hoặc khai thác dưới bất kỳ một hình thức nào khác, bất kỳ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào của Trang Web. Trừ khi luật bản quyền có quy định cho phép rõ ràng, quý khách không được phép sao chép, xuất bản, hoặc khai thác thương mại các tài liệu được truy cập hoặc tải xuống từ Trang Web khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Michelin. Quý khách đồng ý rằng quý khách không có quyền sở hữu khi sao chép hoặc tải xuống các tài liệu có bản quyền. Theo đây quý khách cho phép Michelin được quyền sử dụng, tái bản, sửa đổi, bổ sung, xuất bản, dịch, phân phối và trình bày miễn phí và không độc quyền một phần hoặc toàn bộ các nội dung mà quý khách đã đăng tải trên Trang Web.

13. Quý khách đồng ý rằng pháp luật điều chỉnh đối với hành vi pháp lý hoặc tố tụng pháp luật liên quan đến việc sử dụng Trang Web này sẽ là do pháp luật Việt Nam quy định. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang Web sẽ được giải quyết bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh theo Quy Tắc Trọng Tài hiện hành.

14. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật hoặc một phần của Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật bị tuyên bố không có hiệu lực, thì quy định hoặc phần không có hiệu lực đó sẽ được xem là bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ.

Bạn đang sử dụng trình duyệt web không được hỗ trợ
Bạn đang sử dụng một trình duyệt trang web không được trang web này hỗ trợ. Điều này có thể dẫn đến việc một số chức năng có thể không hoạt động như dự định. Và nó cũng có thể gây ra một số hiện tượng lạ khi tìm kiếm. Sử dụng hoặc nâng cấp / cài đặt một trong các trình duyệt sau để sử dụng được hết chức năng của trang web này